Obchodní podmínky

Následující obchodní podmínky se týkají dodávek veškerého zboží nabízeného společnosti SimplyUp Group s.r.o. (dříve Print Partners s.r.o.), IČ: 47547588, se sídlem Jankovcova 1569/2c, Holešovice, 170 00 Praha 7, email: objednavky@simplyup.cz, tel.: 234 003 903 (dále jen jako „SimplyUp Group") není-li jinak smluvně stanoveno.

Realizace zakázek

Objednávky jsou přijímány telefonicky, prostřednictvím běžné i elektronické pošty, faxové zprávy nebo z on-line obchodu www.itatisk.cz. SimplyUp Group nevyžaduje písemné objednávky s výjimkou následujících případů:

 • první objednávka odběratele u SimplyUp Group
 • objednávka tiskového zařízení nebo příslušenství v hodnotě přesahující částku 25 000 Kč bez DPH
 • objednávka tiskového zařízení nebo příslušenství, které není běžně dostupné v distribuční síti

Zboží je dodáváno na odběratelem požadované místo kdekoliv v České republice. Objednávky zboží jsou standardně realizovány následující pracovní den, jestliže objednávka byla přijata nejpozději do 15:30 hod. Objednávky přijaté po 15:30 hod. jsou realizovány do 2 dnů. Rozvoz zásilek je zpravidla realizován v pracovní dny v čase od 8:00 do 17:00 hod. V Praze je možné za příplatek doručení v den objednání i časové určení. Dle individuální dohody, např. při objednávce atypického zboží, lze stanovit jiné dodací lhůty.

Přepravu zboží zajišťuje a hradí SimplyUp Group, a to v případě, že hodnota objednaného zboží přesahuje 2500,- Kč bez DPH. Má-li odběratel jiné než standardní cenové podmínky, platí, že SimplyUp Group hradí dopravu objednaného zboží v případě, že jeho hodnota dosahuje minimálně částky 5000,- Kč bez DPH. Doprava zdarma se vztahuje na dodání přepravní službou PPL. U zásilek splňujících podmínky dopravy zdarma je možné za příplatek 50 Kč využít v Praze dodání s časovým určením:

 • doručení ve stejný den objednání do 17 hod. (Platí pro objednávky spotřebního materiálu, který je skladem přijaté do 12:00)
 • doručení následující dopoledne
 • zkrácení času odpoledního doručení do 16 hod.

V případě zásilek nesplňujících podmínky dopravy zdarma účtuje SimplyUp Group odběrateli paušální poplatek 100,- Kč při zvolení přepravy PPL. V případě přepravy na území města Prahy s časovým určením prostřednictvím kurýrní služby pak poplatek ve výši 150,- Kč.

Na území města Prahy může SimplyUp Group také zajistit na požádání expresní doručení objednaného zboží do 180 minut, za poplatek 170 Kč. Dále SimplyUp Group zajišťuje i dovoz do 90 minut. Cena této služby je 270 Kč.

Ceny přepravy jsou uvedeny bez DPH.

Garance HP ještě dnes nebo za 50 %

SimplyUp Group se zavazuje dodat spotřební materiál Hewlett-Packard v den objednání. Tento závazek se vztahuje na všechny objednávky spotřebního materiálu Hewlett-Packard s dodáním na území hl. m. Prahy, které byly přijaty do 12:30 hod. V případě nesplnění tohoto závazku dodá SimplyUp Group zboží v nejbližším možném termínu s 50% slevou. Maximální výše objednávky, na kterou se vztahuje tato garance, je 20 000 Kč bez DPH. Přesný rozsah sortimentu, kterého se tato garance týká, a kompletní podmínky garance jsou uvedeny zde.

Úhrada objednaného zboží (služby)

Dodané zboží je účtováno odběrateli dle aktuálního ceníku, není-li jinak smluvně stanoveno.

Fakturace objednaného zboží (služeb)/platby

Zboží a služby poskytnuté firmou SimplyUp Group odběrateli jsou účtovány prostřednictvím faktury se splatností 14 dní ode dne vystavení faktury, má-li schválený kreditní rámec. V opačem případě probíhá platba platební kartou on-line nebo na dobírku.

Na základě zákona č. 7/2005 Sb., známého pod používaným názvem „Zákon o elektroodpadu", kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech, a zákona č. 121/2000 Sb. v platném znění známého pod používaným názvem „Autorský zákon" je na příslušném prodejním dokladu obsahující tisková zařízení (hardware), uvedena samostatná položka „V ceně zařízení je zahrnut poplatek na likvidaci elektroodpadu dle zákona 185/2001 Sb. v platném znění a náklady na autorské odměny dle zák. č. 121/2000 Sb. v platném znění." Na příslušném prodejním dokladu obsahujícím „Nenahrané optické nosiče" je uveden poplatek dle výše uvedeného Autorského zákona. Poplatky se řídí dle platné vyhlášky stanovené Ministerstvem životního prostředí a dle platné vyhlášky stanovené Ministerstvem kultury. Na základě účtování tohoto poplatku odebere SimplyUp Group od odběratele použité elektrozařízení (tiskárny, kopírky faxy).
Faktury jsou hrazeny hotově nebo prostřednictvím bankovního převodu. Odběratel posílá platby na bankovní účet uvedený na faktuře. 

Pokud odběratel bezdůvodně překročí splatnost faktury, bude se vyhýbat součinnosti při řešení úhrady svého závazku vůči společnosti SimplyUp Group a nebude podnikat žádné kroky směřující k nápravě stavu, vymezuje si společnost SimplyUp Group právo řešit své dlužné pohledávky prostřednictvím třetí osoby.
V případě sporu, vzniklého mezi odběratelem v postavení dlužníka a společností SimplyUp Group v postavení věřitele z důvodu nedobytnosti pohledávky, bude rozhodovat jediný a samostatný rozhodce pan Ing. Jiří Hudera, Lánecká 970, 582 91 Světlá nad Sázavou nebo jiný rozhodce ze seznamu Sdružení nezávislých rozhodců ČR o.s., Trnovanská 154, 417 31 Novosedlice, kterého určí věřitel, přičemž tento rozhodce bude rozhodovat dle zákona 216/1994 Sb. a dle zásad spravedlnosti, a rozhodne i o nákladech řízení. Dále jsou strany sporu tímto srozuměny a souhlasí s tím, že na doručování písemností v rozhodčím řízení se použijí ustanovení občanského soudního řádu o doručování písemností.

Výkup prázdných tonerových a inkoustových kazet

Pro zákazníky SimplyUp Group – nákup zboží a služeb za posledních 12 měsíců za min. 10 000 Kč bez DPH:

SimplyUp Group vykupuje použité tonerové a inkoustové cartridge za ceny uvedené v sekci výkup prázdných kazet internetového obchodu, kde je možné vyzvednutí prázdných kazet objednat. Objednávku prázdných kazet lze učinit i telefonicky, faxem či elektronickou poštou. Prázdné cartridge je rovněž možné doručit k výkupu do sídla společnosti. Za cartridge dostane odběratel tzv. Kreditní lístek, který použije k uplatnění nároku na slevu z některé z příštích objednávek. 

V případě výkupu mimo hlavní město Prahu, zajišťuje přepravu prázdných tonerových a inkoustových kazet třetí strana. V tomto případě je odběratel povinen oznámit záměr prodeje kazet
SimplyUp Group předem a Kreditní lístky mu jsou zaslány poštou. SimplyUp Group si na zpracování odkoupených kazet a zaslání Kreditních lístků vyhrazuje lhůtu deseti dnů od dodání prázdných kazet třetí stranou. Bez čísla kreditního lístku není možné nárok na slevu uplatnit. Odběratel může rovněž požádat o proplacení kreditního lístku v hotovosti, na účet nebo poštovní poukázkou. Kreditní lístek je dále možné směnit za body věrnostního programu, tzv. Partner Bonusy v poměru 10 Kč = 1 Partner Bonus. O proplacení kreditního lístku nebo jeho směnu na Partner Bonusy musí odběratel požádat jakoukoliv písemnou formou. Žádost musí obsahovat číslo kreditního lístku, požadovanou formu likvidace kreditního lístku, datum a podpis. Hotovost za kreditní lístky vyplácí SimplyUp Group pouze v sídle společnosti.

SimplyUp Group dále zajistí ekologickou likvidaci použitých tiskových kazet, které nevykupuje dle předchozího odstavce.

Náklady na dopravu použitých cartridgí hradí
SimplyUp Group v případě, že odevzdávaný materiál obsahuje minimálně 5 ks tonerových cartridgí s optickým válcem nebo 15 ks jakýchkoliv tiskových náplní (tj. tonery pro laser i inkoustové tiskárny, barvicí pásky i tonerové lahve). Doprava prázdných kazet je automaticky hrazena společností SimplyUp Group ve všech případech výkupů v Praze, kdy odběratel s objednávkou výkupu zároveň objednává i dodání nového materiálu.

Pro ostatní, kteří od SimplyUp Group nenakoupili za posledních 12 měsíců produkty a služby:

Platí vše uvedené v sekci Pro zákazníky, pokud je mezi zaslanými prázdnými kazetami minimálně 50 % originálních kazet HP. Důvodem tohoto omezení je rezervace limitované kapacity pro zpracování ostatních (ne HP) prázdných kazet pro zákazníky. Kazety HP jsou zpracovány v rámci HP Planet Partners programu. V případě nedodržení této podmínky může být účtován manipulační a likvidační poplatek ve výši 1 500 Kč bez DPH.

Možnost vracet tiskové kazety až 6 měsíců

V případě, že si odběratel chybně objedná tiskovou kazetu nebo zjistí, že má v zásobě tiskové náplně pro zařízení, které již bylo vyřazeno z provozu, SimplyUp Group nabízí vrácení peněz za vybrané nepoužité a nerozbalené tiskové kazety až 6 měsíců po jejich nákupu.

Tato garance se týká všech tiskových náplní HP.

Bližší informace a podmínky možnosti vracet tiskové kazety do 6 měsíců od jejich nákupu naleznete zde.

Práva z vadného plnění

Odběratel je povinen:

 • dodané zboží prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po dodání. Prohlídku musí odběratel provést tak, aby zjistil veškeré vady, které je možno zjistit při vynaložení odborné péče. Jestliže odběratel zboží neprohlédne nebo jinak nezajistí, aby bylo prohlédnuto v době přechodu nebezpečí škody na zboží, může uplatnit nárok z vad zjistitelných při této prohlídce, jen pokud prokáže, že tyto vady mělo zboží již v době přechodu nebezpečí škody na zboží z SimplyUp Group na odběratele.
 • oznámit SimplyUp Group bezodkladně po provedení prohlídky dodaného zboží všechny vady, které zjistil, resp. které bylo možno při odborné prohlídce zjistit.
 • v případě zjištění rozdílu v množství nebo druhu dodávaného zboží mezi údaji na dodacím listu nebo faktuře a skutečně dodaným zbožím podat do třetího pracovního dne od zjištění této skutečnosti zprávu SimplyUp Group o tomto rozdílu.
 • vady, které existovaly v době přechodu nebezpečí škody na zboží, avšak projevily se později, oznámit SimplyUp Group ihned poté, kdy vady mohly být zjištěny při vynaložení odborné péče.

 V případě vadného plnění ze strany SimplyUp Group, které je podstatným porušením smlouvy má odběratel právo:

 • na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
 • na odstranění vady opravou věci,
 • na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
 • odstoupit od smlouvy.

V případě vadného plnění ze strany SimplyUp Group, které je nepodstatným porušením smlouvy má odběratel právo:

 • na odstranění vady, anebo
 • na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Odběratel sdělí SimplyUp Group, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními občanského zákoníku, ledaže je v těchto Obchodních podmínkách nebo smlouvě stanoveno jinak.

Záruka za jakost

SimplyUp Group poskytuje na zboží záruku za jakost v rozsahu, jaký je uveden na balení nebo v příbalových informacích ke zboží. Záruční doba začíná běžet od převzetí zboží odběratelem, tj. dnem uvedeným na faktuře.

Určité typy tonerových kazet HP mají doživotní záruku. Přesné podmínky této doživotní záruky jsou uvedeny na obalu kazety.

Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:

 • nastala-li u zakoupeného zboží taková změna, která vznikla v důsledku jeho běžného vypotřebování. Taková změna nelze být považována za vadu, pro kterou je zboží reklamováno
 • vypršela-li u reklamovaného zboží ke dni převzetí do opravy záruční doba
 • neprokáže-li odběratel oprávněné nabytí reklamovaného zboží od SimplyUp Group (datum a číslo nabývajícího dokladu)
 • používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy běžnému kancelářskému prostředí
 • nastala-li u zakoupeného zboží taková změna, která vznikla v důsledku neodborné instalace a neodborného zacházení se zbožím nebo zanedbáním péče o zboží
 • kdy zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu se všeobecnými zásadami
 • kdy byl proveden neoprávněný zásah do zařízení či jiná úprava bez svolení SimplyUp Group
 • kdy zboží bylo poškozeno živly.

SimplyUp Group zamítne reklamaci a vyhrazuje si právo na náhradu nákladů spojených s posuzováním reklamace v paušální výši 300 Kč za jeden případ, jestliže zanikl nárok na uplatnění záruky podle předchozího bodu.

Z důvodu nebezpečí poškození zboží při přepravě přijímá SimplyUp Group reklamované zboží pouze v originálních obalech, přičemž za originální obal lze považovat i obal od identického kusu zboží. Pokud odběratel nemá originální obal, zajistí SimplyUp Group na žádost odběratele dodání náhradního obalu.

Podmínky uplatnění práv (reklamace) z vadného plnění a z poskytnuté záruky za jakost v případě tonerových a inkoustových kazet pro tiskárny, kopírky a faxy (dále jen „tiskové náplně"):

Společnost SimplyUp Group si je vědoma možnosti provozních potíží, které by mohly odběrateli vzniknout v důsledku dodání vadných či nefunkčních tiskových náplní. Proto SimplyUp Group standardně vyřizuje všechny reklamace tiskových náplní systémem okamžité výměny, která spočívá v urychlené náhradě zboží (resp. v dodání náhradního zboží) tak, aby nedocházelo k provozním potížím na straně odběratele a teprve následně v posuzování oprávněnosti reklamace a odstranitelnosti závady na zboží. Postup při reklamaci systémem okamžité výměny:

1. Oznámení reklamace:

Odběratel oznámí vznik reklamace SimplyUp Group elektronickou poštou na adresu:  reklamace@simplyup.cz. Oznámení je rovněž možno učinit telefonicky v Zákaznickém centru společnosti SimplyUp Group (na čísla uvedená na www stránkách společnosti). Písemná forma není povinná, ale výrazně usnadňuje proces reklamace pro SimplyUp Group.

Oznámení vzniku reklamace musí obsahovat:

 • katalogové číslo reklamovaného produktu (je uvedené na dokladu o nákupu)
 • stručný popis závady
 • číslo faktury, kterou bylo zboží zakoupeno
 • jméno firmy
 • jméno kontaktní osoby odběratele, jeho telefonické spojení, e-mail.

SimplyUp Group zašle (e-mailem) odběrateli reklamační protokol, který bude obsahovat základní údaje o reklamaci. Odběratel je povinen přiložit tento protokol spolu s výtiskem indikujícím důvod reklamace k reklamovanému zboží.

2. Dodání náhradního zboží:

SimplyUp Group dohodne (po přijetí oznámení reklamace) s odběratelem termín a způsob dodání náhradního zboží. Náhradní zboží bude dodáno odběrateli ve standardních dodacích termínech, které stanoví Standardní obchodní podmínky.

3. Předání reklamovaného zboží:

Odběratel je povinen odevzdat SimplyUp Group reklamované zboží nejpozději do 14ti dnů ode dne převzetí náhradního zboží. Odběratel odevzdává reklamované zboží v původním obalu spolu s reklamačním protokolem. K reklamačnímu protokolu odběratel připojí výtisk pořízený reklamovanou tiskovou náplní, ze kterého bude patrný důvod reklamace. Pokud tisková náplň netiskne vůbec, tato povinnost odběratele odpadá. Odběratel požádá SimplyUp Group o zajištění přepravy reklamovaného zboží, jakmile jej má podle výše uvedené specifikace připravené. Přepravu musí odběratel objednat u SimplyUp Group vždy předem. Na území hl. města Prahy je možné předat reklamované zboží firemnímu kurýrovi SimplyUp Group (zaměstnanec SimplyUp Group s.r.o.) v okamžiku dodávky náhradního zboží i bez předchozí objednávky přepravy.

4. Vyhodnocení reklamace a opravné opatření

SimplyUp Group si ponechává lhůtu 30ti dnů od převzetí reklamovaného zboží k posouzení reklamace. Pokud je v této lhůtě reklamace uznána jako oprávněná, má se za to, že reklamační proces byl ukončen dodáním náhradního zboží. Nebude-li v této lhůtě reklamace uznána za oprávněnou, SimplyUp Group toto oznámí písemně odběrateli a provede vyúčtování dodávky náhradního zboží a eventuálně manipulačního poplatku podle těchto Obchodních podmínek.

5. Garance bezpečí tiskárny

Pokud se na reklamovanou tiskovou náplň vztahuje Garance bezpečí tiskárny a došlo z pohledu odběratele k jakémukoli poškození tiskárny reklamovanou tiskovou náplní, je povinen o tom neprodleně informovat dodavatele včetně popisu poškození a fotodokumentace. Následně dojde ke kontrole tiskárny technikem SimplyUp Group, který určí další postup. SimplyUp Group neakceptuje proplacení jakýchkoli nákladů na opravu, kterou neprovedl technik SimplyUp Group.

Podmínky uplatnění práv (reklamace) z vadného plnění a z poskytnuté záruky za jakost zboží s výjimkou tiskových náplní:

Následující body se týkají vyřízení reklamací jiných produktů, než jsou tiskové náplně, zakoupených od SimplyUp Group s.r.o.

1. Vznik reklamace

Odběratel domluví s SimplyUp Group způsob předání reklamovaného zboží. Přepravu reklamovaného zboží zajišťuje a hradí SimplyUp Group a odběratel se na ní domluví s SimplyUp Group telefonicky. Reklamační proces začíná okamžikem doručení reklamovaného zboží SimplyUp Group. Odběratel je povinen předat SimplyUp Group reklamované zboží v původním obalu.

2. Vyhodnocení reklamace a opravné kroky SimplyUp Group

SimplyUp Groupsi ponechává lhůtu 30ti dnů ode dne převzetí reklamovaného zboží k posouzení reklamace. Pokud je reklamace uznána jako oprávněná, SimplyUp Group na vlastní náklady odstraní vady nebo nahradí výrobek jiným. V opačném případě SimplyUp Group vrátí odběrateli reklamované zboží s písemným odůvodněním zamítnutí oprávněnosti reklamace.

Ověřování spokojenosti

Spokojenost odběratele s nákupem prostřednictvím e-shopu SimplyUp Group zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je tento e-shop zapojen. Ty odběratel obdrží po každém nákupu, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítne.

Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u SimplyUp Group. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování zpětné vazby odběratelů a analýz tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a e-mailovou adresu odběratele.

Osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky může odběratel kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem nebo zasláním zprávy na adresu gdpr@simplyup.cz. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

Informace pro spotřebitele

Informace o dalších právech spotřebitele naleznete zde

 

SimplyUp Group s.r.o., 2021

OVĚŘENÉ RECENZE
Vstřícný přístup
6. 9. 2023
perfektní obchod
24. 5. 2023
super spoluprace
16. 12. 2022

Nastavení cookies

Abyste na našich stránkách rychle našli to, co hledáte, ušetřili spoustu klikání a nezobrazovaly se vám reklamy na věci, které vás nezajímají, potřebujeme od Vás souhlas se zpracováním souborů cookies, tj. malých souborů, které se ukládají ve vašem prohlížeči. Podle cookies vás na našich stránkách poznáme a zobrazíme vám je tak, aby všechno fungovalo správně a dle vašich preferencí. Souhlas udělíte kliknutím na políčko „OK“.

Nastavení